Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkolenia w Policji

Podstawą prawną regulującą kwestię szkoleń w Policji stanowi Rozporządzenie Mnistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji. Zgodnie z ww. rozporządzeniem rozróżniamy:

I - SZKOLENIE ZAWODOWE

II – DOSKONALENIE ZAWODOWE

I. SZKOLENIE ZAWODOWE
 

Podział szkoleń zawodowych w Policji przedstawia się następująco:

- szkolenie zawodowe podstawowe,

- szkolenie zawodowe podstawowe w zakresie uzupełniającym różnice programowe między zrealizowanym minimalnym zakresem treści kształcenia a szkoleniem zawodowym podstawowym,

- szkolenie zawodowe dla absolwentów szkół wyższych.

 

II. DOSKONALENIE ZAWODOWE

Celem doskonalenia zawodowego jest w szczególności nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych policjanta wymaganych przy wykonywaniu przez niego zadań i czynności służbowych, a także uzyskanie przez niego dodatkowych uprawnień, w tym uprawnień instruktorskich. Rozróżniamy trzy rodzaje doskonalenia zawodowego:

- doskonalenie centralne - prowadzone przez szkoły policyjne i Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie w formie:

  • kursów specjalistycznych,
  • innych niż kursy specjalistyczne przedsięwzięć, zapewniających realizację celów doskonalenia zawodowego

- doskonalenie lokalne - prowadzone w szczególności jako:

  • zajęcia prowadzone w celu utrzymania, a gdy jest to niezbędne - również podnoszenia sprawności fizycznej oraz umiejętności strzeleckich policjantów
  • instruktaż prowadzony w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań i czynności służbowych

- doskonalenie zawnętrzne - prowadzi się je po zidentyfikowaniu potrzeb, których zaspokojenie n ie jest możliwe w ramach doskonalenia centralnego lub lokalnego. Mogą to być różnego rodzaju konferencje, debaty, spotkania naukowe organizowane przez podmioty pozapolicyjne

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia 20.02.2018
Data publikacji 20.02.2018
Data modyfikacji 20.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Bytomiu
Osoba udostępniająca informację:
Adam Pawełczyk Zespół Łączność i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Adam Pawełczyk
do góry